BSD Mirrors in Deutschland

[FreeBSD] [NetBSD] [OpenBSD]

FreeBSD

Bei Problemen schickt bitte eine E-Mail an hubs@de.FreeBSD.ORG.
CVSUP
ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/CVSup
FTP
http://www.de.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors-ftp.html#MIRRORS-DE
ftp -> ftp3
ftp1.de.freebsd.org  alias ftp8
ftp2.de.freebsd.org  GWDG, Göttingen, DFN 
ftp3.de.freebsd.org  Plus.line AG, Frankfurt/Main
ftp4.de.freebsd.org  NetCologne GmbH, Köln 
ftp5.de.freebsd.org  Uni Erlangen, DFN 
ftp6.de.freebsd.org  TU Berlin, DFN 
ftp7.de.freebsd.org  TU Clausthal, DFN
ftp8.de.freebsd.org  RWTH Aachen, DFN
Netzanbindung ist meistens > 100Mbit/s zum Internet.
WWW
http://www.de.freebsd.org (Strato, Berlin)
AnonCVS
:pserver:anoncvs@anoncvs.de.freebsd.org:/home/ncvs
anoncvs@anoncvs2.de.freebsd.org:/home/ncvs (rsh, pserver, ssh, ssh/2022)
Rsync
rsync://rsync.de.freebsd.org/freebsd-cvs (FreeBSD CVS Repository)

NetBSD

FTP
ftp://ftp.de.netbsd.org/pub/NetBSD (Gigabell)
ftp://ftp2.de.netbsd.org/pub/NetBSD (DFN)
SUP
sup.de.netbsd.org
WWW
http://www.de.netbsd.org
CVSweb
http://cvsup-netbsd.leo.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/
CVSup
Please read http://www.de.netbsd.org/mirrors/index.html#cvsup for more information about the German mirror site.
AnonCVS
anoncvs@grappa.unix-ag.uni-kl.de:/netbsd (rsh, pserver, ssh, ssh/2022)
Rsync
rsync://grappa.unix-ag.uni-kl.de/netbsd-cvs (NetBSD CVS Repository)

OpenBSD

WWW
http://www.de.openbsd.org/
AnonCVS
anoncvs@anoncvs.de.openbsd.org:/cvs (rsh, pserver, ssh, ssh/2022)
CTM
ftp://ctm.openbsd.org/pub/OpenBSD/CTM
CVSup

Please read http://cvsup.de.openbsd.org for more information about the German mirror site.

CVSweb
http://anoncvs.de.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb?root=openbsd
http://cvsup.de.openbsd.org/cgi/cvsweb.cgi?cvsroot=openbsd
http://cvsup2.de.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/
FTP
ftp://ftp.de.openbsd.org/pub/unix/OpenBSD (DFN, Berlin)
ftp://ftp2.de.openbsd.org/pub/OpenBSD (DFN, München)
Rsync
rsync://anoncvs.de.openbsd.org/openbsd-cvs (OpenBSD CVS Repository)

© 1995-2011 by The FreeBSD Project. All rights reserved.
URL: http://www.FreeBSD.de